Avatar

จีระศักดิ์ รังษี

ช่างภาพสารคดีอิสระ มีความสนใจศึกษาการถ่ายภาพเชิงสารคดีและข่าวสารต่างๆสถานการณ์บ้านเมือง วัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงของสังคม