Avatar

เดชรัต สุขกำเนิด

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร ผู้สนใจในการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน และเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมด้วย

Podcast