ชุลี หวังศิริเลิศ

ผู้ร่วมก่อตั้ง RISE IMPACT บริษัทที่เป็นเพื่อนคู่คิดและห้องทดลองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆ ในสังคม