Avatar

ชวธัช ธนูสิงห์

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ สอนวิชานิเวศวิทยาและวิจัยผึ้งเป็นหลัก