Avatar

ชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์

สนใจและเริ่มถ่ายภาพด้วย Canon AE-1 ตอนเรียน ม.4 กลับมาถ่ายรูปจริงจังอีกครั้งปี 2546 ชื่นชอบการถ่ายรูปเล่าเรื่องตอนไปเที่ยว และการถ่ายแนวแคนดิด ปัจจุบันใช้กล้อง Sony A7M3 เพราะกล้องดิจิทัลตัวแรกคือ Minolta Dimage Z1