ชายนำ ภาววิมล

ชายนำ ภาววิมล

บุรุษผู้ใฝ่รู้ในพุทธศาสน์เชิงประยุกต์ แลพัฒนาตนเยี่ยงพระสังฆารามโพธิสัตต์ (เฉียหลันผูซา: พระโพธิสัตต์กวนอู) เพื่อเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีงามบนฐานปัญญา