The Cloud x Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร ‘Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development’ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda) ซึ่งผู้นำประเทศต่างๆ รวม 193 ประเทศ รวมทั้งไทย ได้ร่วมรับรองเมื่อปี ค.ศ. 2015 โดยประชาคมโลกตั้งเป้าที่จะบรรลุทั้ง 17 เป้าหมาย ร่วมกันภายในปี ค.ศ. 2030

แต่เชื่อว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในโลกนั้นดูยิ่งใหญ่ ไกลตัว และอาจนึกไม่ออกว่าคนธรรมดาอย่างเราจะร่วมผลักดันเป้าหมายทั้ง 17 ข้อนี้ได้จากจุดไหนบ้าง

จากเป้าหมายระดับสากล ในฐานะคนคนหนึ่งในสังคม เราจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อชีวิตผู้คนได้อย่างไร

จึงเป็นที่มาของงานเสวนา Talk of the Cloud 04 : Motivators for Sustainability ที่จัดขึ้นโดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ The Cloud เพื่อนำเสนอเรื่องราวของ 17 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วประเทศไทย ผู้มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย 17 เป้าหมาย

โดยงานจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ LIDO CONNECT สยามสแควร์ และ 17 วิทยากรนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่คุณจะได้ฟังเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนโลกจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ได้แก่

วิทยากรกลุ่มที่ 1

ประชาชน (People)

ความสำคัญของการขจัดปัญหาความยากจน ความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เป้าหมายที่ 1 No Poverty

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

บริษัท Thai Hopeful จำกัด

แพลตฟอร์มจัดหางานให้คนไร้บ้าน จากปัญหาข้างถนนสู่การแก้ไขโครงสร้างเศรษฐกิจ

วิทยากร : สมพร หารพรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

เป้าหมายที่ 2 Zero Hunger

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ชาวนาไทอีสาน

ผู้ปกป้องความมั่นคงทางอาหารด้วยการอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย

วิทยากร : คนึงนิตย์ ชะนะโม ผู้ร่วมก่อตั้ง

เป้าหมายที่ 3 Good Health and Well-Being

สร้างหลักประกันการมีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

โรงพยาบาลอุ้มผาง กับโครงการรับบริจาคยาเหลือใช้

ที่ช่วยบำบัดโรคภัยให้คนในพื้นที่ชายแดนมาเกือบทศวรรษ

วิทยากร : นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง

เป้าหมายที่ 4 Quality Education

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Pimali Hospitality Training Center

โรงเรียนกลางท้องทุ่งที่สอนทักษะงานบริการให้เด็กด้อยโอกาสไปได้ไกลว่าแรงงานอัตราจ้างขั้นต่ำ

วิทยากร : อุษณา ขัติยะเนตร Co-ordinator & English Instructor

เป้าหมายที่ 5 Gender Equality

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

Don’t Tell Me How To Dress

โครงการส่งเสริมความเท่าเทียม ความเคารพในสิทธิมนุษยชน เพื่อหยุดการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศสตรี จากทุกคนในสังคม

วิทยากร : สิรินยา บิชอพ

เป้าหมายที่ 10 Reduced Inequality

ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

วิทยากร (VDO Message) : ดำเกิง มุ่งธัญญา ครูสอนภาษาอังกฤษผู้ก้าวข้ามการมองไม่เห็น ไปสู่การเป็นพ่อพิมพ์ของชาติที่มอบแรงบันดาลใจใครต่อใครทั้งในและนอกห้องเรียน

วิทยากรกลุ่มที่ 2

ความมั่งคั่ง (Prosperity)

การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สอดคล้องกับธรรมชาติ

เป้าหมายที่ 8

Decent Work and Economic Growth 

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

Steps with Theera

ร้านกาแฟที่เป็นโรงเรียนสอนทักษะงานให้เด็กที่มีภาวะออทิสติก ทำงานในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและภาคภูมิ

วิทยากร : ธีตา โหตระกิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง

เป้าหมายที่ 9 Industry, Innovation and Infrastructure

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

บล็อกปูถนนรีไซเคิล

โครงการแปรขยะพลาสติกจากครัวเรือน ให้เป็นบล็อกปูถนนทนทานแต่ต้นทุนต่ำ

วิทยากร : ดร.เวชสรรค์ หล้ากาศ หัวหน้าโครงการ

เป้าหมายที่ 11

Sustainable Cities and Communities

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความทั่วถึง ปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

ชุมชนเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์

ต้นแบบชุมชนผู้สูงอายุกับการสร้างพื้นที่สุขภาวะและกลไกการดูแลกันระหว่างคนในชุมชน

วิทยากร : นนทน์ เจิดอะไพ หัวหน้าโครงการ และ ศศิธร มารัตน์ หัวหน้าพยาบาลประจำศูนย์

วิทยากรกลุ่มที่ 3

สันติภาพ (Peace)

การยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เป้าหมายที่ 16

Peace, Justice and Strong Institutions

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ

เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว

เรือนจำไร้รั้วบนพื้นที่เกษตรพันไร่ ที่คืนคนใหม่สู่สังคมด้วยศาสตร์พระราชา

วิทยากร : กิตติพงษ์ ละชั่ว รองผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง

วิทยากรกลุ่มที่ 4

โลก (Planet)

ความสำคัญของการปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิอากาศ เพื่อคนรุ่นหลัง

เป้าหมายที่ 6

Clean Water and Sanitation

สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ มีการบริหารจัดการน้ำ และการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน

แทงก์น้ำไม้ไผ่

นวัตกรรมจากภูมิปัญญาโบราณที่ใช้วัสดุธรรมชาติจนได้ผลเป็นการซ่อมแซมผืนป่าน่าน

วิทยากร : กุล ปัญญาวงศ์ ผู้ก่อตั้ง

เป้าหมายที่ 7

Affordable and Clean Energy

รับรองการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืนทันสมัย

ฟาร์มอินทร์แปลง

ฟาร์มโคนม Zero-waste หนึ่งเดียวในไทยที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ด้วยพลังงานมูลวัว

วิทยากร : ปฏิวัติ อินทร์แปลง ผู้ก่อตั้ง

เป้าหมายที่ 12

Responsible Consumption and Production

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การส่งต่อสิ่งของเหลือใช้ไปให้ผู้ขาดแคลน ที่ไปได้ไกลถึงการลดปริมาณขยะและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

วิทยากร : สฤษดิ์ ถิรชาญชัย หัวหน้าโครงการ

เป้าหมายที่ 13

Climate Action

ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

วิทยากร (VDO Message) :  ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร เยาวชนนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมของไทย กับการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชน ใช้มาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง

เป้าหมายที่ 14

Life Below Water

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Fisherfolk

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ชาวประมงเป็นเจ้าของ กับการจับปลาและอนุรักษ์ท้องทะเลไปพร้อมกัน

วิทยากร : เสาวลักษณ์ ประทุมทอง หัวหน้าโครงการ

เป้าหมายที่ 15

Life On Land

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม การใช้ระบบนิเวศบนบกและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน

โครงการการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ

ความสำเร็จอีกขั้นของงานอนุรักษ์ เมื่อโปรเจกต์ปล่อยนกนำไปสู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของคนในท้องถิ่น

วิทยากร : นุชจรี พืชคูณ หัวหน้าโครงการ

วิทยากรกลุ่มที่ 5

ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)

การร่วมมือดำเนินการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก

เป้าหมายที่ 17

Partnerships for The Goals

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธนาคารเวลา

ธนาคารแบบพิเศษที่เชื่อมโยงผู้คนมาดูแลกันและกัน โดยใช้เวลาเป็นหน่วยแลกค่าตอบแทน

วิทยากร : ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ หัวหน้าโครงการ

เพราะเพราะทุกคนสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ไม่เพียงพิจารณาความสำเร็จที่ตัวชี้วัดในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนและหน่วยงานทุกระดับ ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และคนทั่วไปทุกคน

The Cloud คาดหวังเป็นอย่างยิ่งกว่า บทเรียนจาก 17 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้รับฟังในงานครั้งนี้ จะมอบแรงบันดาลใจให้คุณอยากลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการทำอะไรบางอย่าง เพื่อผลักดันเป้าหมายเหล่านี้ที่จะสร้างอนาคตอันยั่งยืนของโลกใบนี้ไปด้วยกัน

Talk of the Cloud 04

Motivators for Sustainability

วัน-เวลา

เวลา 13.00 - 17.30 น.

สถานที่

โรงภาพยนตร์ LIDO CONNECT สยามสแควร์

จำนวนผู้เข้าร่วม

300 คน

วิธีการสมัคร

  1. กรอกใบสมัคร
  2. เราจะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  3. ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ทางเฟซบุ๊ก The Cloud (ทีมงานจะติดต่อไปหลังจากประกาศผล)
  4. ทีมงานคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากลำดับการสมัคร 300 คนแรก
  5. หากมีผู้สละสิทธิ์ ทางคณะผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อรายชื่อสำรองเป็นลำดับถัดไป

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม