The Cloud กำลังจะมีงานใหญ่

ที่ผ่านมา The Cloud มีคอลัมน์ที่นำเสนอเรื่องราวธุรกิจดีๆ อยู่หลายคอลัมน์ เพราะเราสนใจและให้ค่าธุรกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้คน อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ดี เติบโตและยั่งยืนคู่สังคมไทย

เคยมีคำกล่าวที่บอกว่า รุ่นหนึ่งสร้าง รุ่นสองสาน รุ่นสามทำลาย

เราพบว่าสาเหตุที่ทำให้การสานต่อธุรกิจครอบครัวล้มเหลว มาจากการขาดการสื่อสารระหว่างกันภายในครอบครัว ขาดการวางแผนต่อยอด จุดมุ่งหมายที่ไม่ชัดเจน ทายาทขาดความเชี่ยวชาญในกิจการ โครงสร้างและบทบาทระหว่างผู้ก่อตั้งและทายาท อำนาจตัดสินใจ ชื่อเสียงในอดีต และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่การรับช่วงต่อและการส่งมอบธุรกิจครอบครัวก็มีทั้งเต็มใจและจำใจ

แม้ธุรกิจครอบครัวไทยจะลดน้อยถอยลง แต่เราเชื่อว่ายังจะมีทายาทธุรกิจที่คิดต่างและเข้ามาสานต่อแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ จึงรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เล่าเรื่องธุรกิจครอบครัวสัญชาติไทย ผ่านคอลัมน์ทายาทรุ่นสองและเป็นคอลัมน์ที่ผู้อ่านติดตามมากที่สุดคอลัมน์หนึ่ง จนคิดว่าถึงเวลาแปรคุณค่าที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวให้กลายเป็นงานสักงาน

เมื่อ The Cloud คิดจะมีงานที่เล่าเรื่องนี้ เราจึงไม่อยากให้งานเป็นแค่พื้นที่แสดงวิธีคิดของทายาทธุรกิจตัวอย่าง แต่อยากทำงานที่คนที่มาจะได้ประโยชน์  ทั้งช่วยแก้ปัญหาที่เกิดและสร้างโอกาสในการพบปะธุรกิจครอบครัววงการอื่นๆ ไม่ว่าเขาจะเป็นทายาทธุรกิจครอบครัวหรือไม่

‘ทายาทรุ่นสอง’ คืองานที่ว่าด้วยการส่งต่อธุรกิจที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น

จะมีขึ้นในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. ที่บ้านปาร์คนายเลิศ มีกิจกรรมทั้งช่วงเช้า บ่าย และค่ำ แบ่งเป็น HEAD-HEART-HAND

HEAD แนะนำเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ผ่าน 4 วิชาที่ทายาทรุ่นสองต้องรู้

HEART มุมมองใหม่ของการสืบทอดกิจการจากประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้จากตำราไหน ผ่าน 9 เรื่องราวใน 5 หัวข้อการสานต่อธุรกิจครอบครัว

HAND สร้างโอกาสในการพบและรู้จักธุรกิจครอบครัวจากอุตสาหกรรมอื่น เปลี่ยนจากผู้ฟังสู่ผู้เล่าเรื่องในวงสนทนาระหว่างมื้ออาหาร แลกเปลี่ยนหรือร่วมมือเพื่อไปสู่การ Collaborate ของเหล่าทายาทธุรกิจในอนาคต

งานนี้เราไม่ได้ชวนเฉพาะทายาทธุรกิจและครอบครัวเท่านั้น คนที่คิดทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นก็มาฟังเพื่อสะสมแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจได้

HEAD

4 วิชาที่ทายาทรุ่นสองต้องรู้

แนะนำเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว

09.00 – 12.15 น.

วิชาที่ 1

วิชากลยุทธ์ธุรกิจร้อยปีจากญี่ปุ่น

วิทยากร : ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักในนาม เกตุวดี Marumura และเจ้าของคอลัมน์ Makoto Marketing ใน The Cloud และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

เวลา : 09.00 – 09.45 น.

รายละเอียด : เรียนรู้ปรัชญาและวิธีบริหารของธุรกิจครอบครัวอายุมากกว่า 100 ปีจากญี่ปุ่น หลักคิดในการต่อยอดธุรกิจ จากทักษะความรู้ดั้งเดิมและโอกาสเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ

วิชาที่ 2

เตรียมความพร้อมก่อนขายงานพ่อแม่ สำหรับทายาทรุ่นสอง

วิทยากร : คุณจักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ทายาทรุ่นสามของ นันยาง

เวลา : 09.45 – 10.30 น.

รายละเอียด : เรียนทักษะสำหรับขายงานอย่างไรไม่ให้พ่อแม่ปฏิเสธ และการเตรียมความพร้อมก่อนรับช่วงต่อธุรกิจ

วิชาที่ 3

สานต่อหรือตัดแต่งแบรนด์ธุรกิจครอบครัว

วิทยากร : ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน

เวลา : 10.45 – 11.30 น.

รายละเอียด : เรียนรู้ขั้นตอนการสานต่อแบรนด์ธุรกิจครอบครัว สิ่งที่ควรรู้ก่อนพลิกโฉมแบรนด์ กรณีศึกษาจากแบรนด์ในมุมมองที่ปรึกษาแบรนด์

วิชาที่ 4

เขียนร่างธรรมนูญครอบครัว

วิทยากร : คุณสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารการเงิน บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

เวลา : 11.30 – 12.15 น.

รายละเอียด : เรื่องหลังบ้านและการจัดการโครงสร้างอำนาจบริหารตามหลักธรรมนูญครอบครัว

HEART

9 เรื่องราวการสานต่อที่อยู่นอกตำรา

มุมมองใหม่ของการสืบทอดกิจการจากประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้จากในตำรา ผ่าน 5 หัวข้อสนทนา

14.00 – 17.00 น.

หัวข้อที่ 1

ต่างใจเดียวกัน

วิทยากร : คุณพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุ่นสองโรงงานธนบดีสกุล ผู้ผลิตชามตราไก่เจ้าแรกในประเทศไทยและเจ้าของแบรนด์เซรามิกของแต่งบ้านที่ส่งออกไปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

และ คุณณัฐวรรณ โกมลกิตติพงศ์ ลูกสาวโรงงานผ้าขาวม้า เจ้าของแบรนด์ Pakamian แบรนด์ของใช้จากผ้าขาวม้า เปลี่ยนผ้าที่คนชมเชยให้กลายเป็นของน่าเชยชม จนคนกลับมาฮิตใช้

เวลา : 14.00 – 14.30 น.

รายละเอียด : พบการแบตเทิลระหว่างทายาทผู้อยากสานต่อแต่พ่อแม่ไม่ยอมรับ กับแบรนด์ที่ทายาทไม่อยากสานต่อแต่พ่อแม่อยากให้รับ

หัวข้อที่ 2

สานต่ออย่างสร้างสรรค์

วิทยากร : คุณอิศเรศ อุณหเทพารักษ์ ทายาทชาสามม้า แบรนด์ชาอายุกว่า 80 ปี ที่ใช้จุดแข็งสร้างกลยุทธ์ใหม่ 

และ คุณนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง Flo แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สัญชาติไทยที่หยิบจุดแข็งของโรงงานรับจ้างผลิตของครอบครัวมาสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ตัวเอง

เวลา : 14.30 – 15.00 น.

รายละเอียด : ฟังเรื่องราวการทำแบรนด์ใหม่และสานต่อแบรนด์เดิมโดยที่ตัวตนยังคงอยู่

หัวข้อที่ 3

ถอดรหัสคนรุ่นพ่อแม่

วิทยากร : คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ สัมภาษณ์คุณพ่อพรพิพัฒน์ เกียรติภาคภูมิ จากแบรนด์ PiNแบรนด์ของแต่งบ้านและงานศิลปะจากเศษเหล็กโรงงานที่ดังระดับโลก

พร้อมด้วย คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ และคุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ จากแบรนด์เครื่องหนังสัญชาติไทย Viera by Ragazze มาสัมภาษณ์ คุณแม่อภิณห์พร เลิศเศวตพงศ์

เวลา : 15.20 – 15.50 น.

รายละเอียด : บทสนทนาระหว่างพ่อลูกเรื่องปรัชญาการทำธุรกิจของคนรุ่นก่อนเช่น จรรยาบรรณการสร้างและรักษาความไว้วางใจของลูกค้า วิธีการบริหารคนนอกตำราของคนรุ่นพ่อแม่

หัวข้อที่ 4

เมื่อฉันไม่อยู่สิ่งนี้ยังอยู่

วิทยากร : คุณภาณุ อิงคะวัต ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกลุ่มบริษัท Greyhound แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่เชื่อในความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาหรือ Basic with a Twist

เวลา : 15.50 – 16.20 น.

รายละเอียด : ทางออกของธุรกิจที่ไม่มีทายาทมารับช่วงต่อ การส่งทอดทัศนคติการทำธุรกิจที่ดีไปสู่ทายาททางธุรกิจคนใหม่

หัวข้อที่ 5

อยู่เป็นร้อยๆ ปี

วิทยากร : คุณสุหฤท สยามวาลา ทายาทรุ่นที่สี่บริษัทดีเอชเอสยามวาลา แบรนด์เครื่องเขียนตราช้างอายุ 111 ปี

และ คุณอัสสยา ทิมบลิค ทายาทรุ่นที่สามโขมพัสตร์ แบรนด์ผ้าพิมพ์ลายด้วยมืออายุ 70 ปี นำสนทนาโดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือ เกตุวดี Marumura

เวลา : 16.30 – 17.00 น.

รายละเอียด : เบื้องหลังวิธีคิดของแบรนด์ไทยที่อยู่ยืนยาวผ่านหลายยุคสมัย ความท้าทาย ประสบการณ์จากการรับมือวิกฤต และแนวคิดการต่อยอดธุรกิจให้แข่งขันได้และอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

HAND

จากผู้ฟังสู่ผู้เล่าเรื่องในวงสนทนาระหว่างมื้ออาหาร

เปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้ร่วมงานทำความรู้จักธุรกิจครอบครัวต่างสาขา เพื่อไปสู่การ Collaborate ของทายาทธุรกิจในอนาคต ระหว่างมื้อค็อกเทลจากปาร์คนายเลิศ

17.00 – 18.00 น.

*ค่าใช้จ่าย รวมค่าอาหาร 2 มื้อ ได้แก่ อาหารกลางวัน เมนูคัดสรรจากร้านเก่าแก่ที่สืบทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น และอาหารเย็นจากปาร์คนายเลิศ

ทายาทรุ่นสอง 2019

ทายาทรุ่นสอง

วัน-เวลา

เวลา 09.00 - 18.00 น.

สถานที่

บ้านปาร์คนายเลิศ

จำนวนผู้เข้าร่วม

500 คน

ค่าใช้จ่าย

4,000 บาท

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม